Защита на личните данни

0 от 5 / 0 гласа

CARSO.BG e онлайн магазин за електроника, собственост на фирма "АТ ТРЕЙД" ЕООД. Ние сме коректен търговец, поставящ клиента на първо място. Ето защо непрестанно се стараем да подобрим продуктите и услугите, които предлагаме и начина, по който го правим. Нашият уеб сайт е лицето на компанията ни и полагаме усилия той винаги да се обновява в полза на клиента и да бъде съвременен и функционален. От първoстепенна важност сред критериите ни са да осигурим сигурността на нашите клиенти и безопасността при пазаруване. Ето защо сме изградили стабилна политика по отношение на защитата на личните данни. Освен това сме предприели стабилни мерки за защита на данните при онлайн разплащане.


Нашите предимства:

* Специализирани навигации
В сайта CARSO.BG можете да намерите специализирани навигации за различните марки автомобили. 

* Професионална консултация и опитни служители
Ние сме фирма с богат опит в търговията с GPS навигации. Наясно сме с всички тънкости, както и с всички нужди на нашите клиенти. Ето защо внимателно подбираме предлаганата от нас гама продукти и имаме възможност да ви помогнем да изберете най-добрата навигация според нуждите ви. Нашите консултани са на разположение да ви съдействат в работно време.

* Експресна доставка
Работим с куриерските фирми Еконт Експрес и Спиди, като изпращаме поръчките с експресна доставка - 24 часа след обработкана заявката за големите градове, и в рамките на 1-3 работни дни за малките населени места.

* Сервиз
За всички закупени устройства предлагаме специализиран сервиз и гаранционно обслужване за устройства в гаранция.

* Тест и преглед
Изпращаме всички устройства с опция "ТЕСТ И ПРЕГЛЕД". Така може да отворите и прегледате вашата поръчка преди да заплатите за нея.

 
 

 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ) НА „АТ ТРЕЙД” ЕООД

  

1. Какво са лични данни?

Съгласно Регламент(ЕС) 2016/679относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)(по-долу ОРЗД), личните данни се определят като:

Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.


2. Защо "АТ ТРЕЙД" ЕООД събира и съхранява лични данни?


2.1. За да можете да пазарувате от нас и за да можем да Ви доставим закупените стоки, както и да предоставим гаранционно обслужване, е необходимо да съберем лични данни за физическа идентичност. Това са: Име, презиме, фамилия, ЕГН (в случай на издаване на фактура на физическо лице или покупка на кредит), адрес,  адрес за получаване на доставка, е-mail адрес и телефонен номер.Google Analytics и Facebook Pixels, са маркетинг инструменти, които също събират данни.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.


2.2. „АТ ТРЕЙД" ЕООД не събира и не обработва специални категории лични данни*.

*Сепциални категории лични данни съгласно чл. 9, пар.1 от Регламент(ЕС) 2016/679относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния  живот или сексуалната ориентация.


2.3."АТ ТРЕЙД" ЕООД не събира и не обработва лични данни зацели на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, освен с изрично съгласие на субекта.

В случай, че „АТ ТРЕЙД" ЕООД пристъпи към събиране и обработване на лични данни за цели на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, "АТ ТРЕЙД" ЕООДще поиска от вас допълнително съгласие.


3. Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни:

Личните данни събрани от клиенти ще бъдат обработвани единствено и само за цели свързани с отношенията по конкретното правоотношение за което са събрани (например: покупка на стоки, получаване на услуги или получаване на гаранционно обслужване). Ако е приложимо и е налице законово основание, данните ще бъдат използвани във връзка с данъчно облагане.


4. Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

"АТ ТРЕЙД" ЕООД няма да продава/препраща и/или споделявашите данни на трети страни, нито ще ги предава с цел да придобием някаква облага.

"АТ ТРЕЙД" ЕООДможе да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас, но само и единствено за изпълнение на целите, за които са ни предоставени данните. Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от "АТ ТРЕЙД" ЕООД.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.


5. Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

"АТ ТРЕЙД" ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.Данни те Ви се съхраняват на сървър снабден със системи за сигурност на съхраняваните данни и достъпа.


6. Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

"АТ ТРЕЙД" ЕООДпо ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

"АТ ТРЕЙД" ЕООД събира и обработва лични данни за физическа идентичност. Това са данни са име, презиме, фамилия, адрес, адрес за получаване на доставка, е-mail адрес и телефонен номер. В случаите на издаване на фактура на физическо лице и/или покупка на кредит се събира и обработва ЕГН. Данните предоставени при покупка на кредит се изпращат до избраната от клиента кредитна институция.


•В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:


•Данни за контакт с "АТ ТРЕЙД" ЕООД (като организация, която събира и обработва лични данни);

•Целите на обработването;

•Правното основание за обработката;

•Съответните категории лични данни, които се обработват;

•Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити(ако има такива);

•Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС(ако има такива);

•Ако обработката се основава на законните интереси на "АТ ТРЕЙД" ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.

•Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

•Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

•Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

•Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

•Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

•Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас("АТ ТРЕЙД" ЕООД събира данни единствено от субекта на данните).

•Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка("АТ ТРЕЙД" ЕООД не прилага автоматизирано вземане на решения).
 


7. Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (моля, принтирайте, попълнете и изпратете сканирано на sales@carso.bg) или да отправите искане на посочените контактни данни на "АТ ТРЕЙД" ЕООД

За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: Да предостави име, презиме, фамилия, ЕГН, е-mail адрес и телефонен номер.


8. Вашите права като субект на личните данни са следните:


8.1. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие субект на даннитеиимате следните права:


•имате право да поискате копие от Вашите лични данни от "АТ ТРЕЙД" ЕООД  и право на достъп по всяко време до личните си данни;

•имате право да поискате от "АТ ТРЕЙД" ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

•имате право да поискате от"АТ ТРЕЙД" ЕООДда коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

•имате право да поискате от "АТ ТРЕЙД" ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

oличните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

oкогато сте оттеглил своето съгласие;

oкогато сте възразил срещу обработването,

oкогато обработването е незаконосъобразно;

oкогато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

oкогато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.


•имате право да поискате от "АТ ТРЕЙД" ЕООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

•имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до "АТ ТРЕЙД" ЕООД;

•имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

•имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране("АТ ТРЕЙД" ЕООД не прилага такава обработка);

•имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране("АТ ТРЕЙД" ЕООД не прилага такава обработка);

•при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедочление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.


8.2. Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.


8.3. Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез "АТ ТРЕЙД" ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на "АТ ТРЕЙД" ЕООД.


8.5. Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

oпри упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

oза спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

oпри упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;

oпо причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

oза целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


8.6. Правата може да реализирате чрез:

Форма за искане от субект на данните (моля, принтирайте, попълнете и изпратете сканирано на sales@carso.bg)

Форма за оттегляне на съгласие (моля, принтирайте, попълнете и изпратете сканирано на sales@carso.bg)

Да отправите искане на посочените контактни данни на "АТ ТРЕЙД" ЕООД


9."АТ ТРЕЙД" ЕООД използва „бисквитки” (cookies).


Какво са Бисквитките?

HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, под формата на съвсем малък на размер файл,  изпратен от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това връщани от браузъра всеки път, когато той получи достъп до същия този сървър. Повече информация за използваните бисквитки прочетете тук


10. Он-лай магазин WW.CARSO.BG, собственост на "АТ ТРЕЙД" ЕООД използва SSL протокол за защита на данните при пазаруване.

Secure Socket Layer или SSL е специален интернет протокол, който създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра. Той предпазва преноса на данни в интернет от недоброжелателна намеса.


11.Данни за контакт с "АТ ТРЕЙД" ЕООД


11.1. Адрес:

Държава: Р България

Адрес: гр. Пловдив, п.к. 4001, бул. "Пещерско шосе" 149

11.2. Телефон: 0889/ 444002, 0897/ 823232, 0876/ 823232


11.3. Ел. поща: sales@carso.bg


11.4. Интернет страница: https://carso.bg/ 

Политика за защита  на лични данни
 

Ние от фирма "АТ ТРЕЙД" ЕООД се отнасяме изключително отговорно към съхранението и защитата на личните данни на нашите клиенти. При поръчка през CARSO.BG не е задължително да правите регистрация, с което да излагате на риск вашите лични данни. Единственото, което ни е необходимо, е да въведете коректни данни за адрес на доставката и актуален телефонен номер. Когато правите поръчка през нашия електронен магазин вие се съгласяват с Общите условия на сайта и с това да обработим вашите лични данни. CARSO.BG ще използва посочените данни единствено за обработка на вашата поръчка и изпращането и до вас.
 


 

Политика за осигуряване на защита на данните при плащане
 

АТ ТРЕЙД ЕООД полага всички усилия да предостави надеждна защита на електронния си магазин. За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.
 
 
Права за интелектуална собственост
 

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, бутоните, иконките, изображенията са собственост на CARSO.BG, неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на Румъния, както и международните закони за авторското право и базите данни

 


 
SSL сертификат

Secure Sockets Layer или SSL е специален интернет протокол, който създава криптиран канал за комуникация между уеб сървъра и браузъра. Той предпазва преноса на данни в Интернет от недоброжелателна намеса. Тази криптирана връзка предоставя сигурен достъп до лична информация, която не трябва да става достояние на трети лица. SSL е технология, вече използвана от милиони уебсайтове, чрез която те осигуряват защита на онлайн транзакциите със своите клиенти.
 
Всеки SSL сертификат се състои от публичен и частен ключ. С тяхна помощ се създават защитени сесийни ключове за всяка връзка. Това се случва благодарение на т. нар. “ръкостискане” (handshake), в което случайно число, генерирано от клиентската страна се криптира с публичния ключ. Частният ключ на сървъра единствен може да дешифрира това число, с чиято помощ се създават сесийните ключове. В крайна сметка браузърът автоматично потвърждава, че издателят на сертификата е разпознат. За извикване на сертифицирани сайтове се използва https://.
 
 
Предимства на SSL сертификата:
 
* Предоставя сигурна и криптирана връзка
* Защита на личните данни от евентуална атака. Такава атака например може да бъде инициирана ако базата данни на Вашия уебсайт съдържа информация като номера на кредитни карти.
 
CARSO.BG притежава SSL сертификат. 
 
 
 
 
 

Политика за конфиденциалност

CARSO.BG разбира важността на конфиденциалността на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени.

Препоръките на CARSO.BG :

Пазете паролата си!

Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;

Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;

Ако ползвате обществен  компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да сизключите компютъра;

Често сменяйте паролата;

Не разгласявайте лична информация!

CARSO.BG  няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта. CARSO.BG  няма да изисква по телефона да разкриете данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към CARSO.

Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама)

Не са автентични и-мейли от CARSO.BG , които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от CARSO.BG 

Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “ CARSO.BG “,. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към сайтове, притежавани от CARSO.BG .

Предпазване на лични данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от АТ ТРЙД ЕООД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 149

CARSO.BG гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените данни и предавани чрез компютърната ни система.

Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от CARSO.BG за управление на поръчки, за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

Също така, CARSO.BG  използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на САЙТА, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за САЙТА.

Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в CARSO.BG , за търсене на продукти в САЙТА, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на CARSO.BG 

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивален; едно отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез един идентификационнен номер или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване.

Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от CARSO.BG , като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“;  URL (Uniform Resource Locator) пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти; както и всякакъв използван телефонен номер за свързване с нашите оператори.

Също така, CARSO.BG  може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, или посетите уебсайт, където CARSO.BG  публикува реклами, съдържание или анализи, CARSO.BG може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Един браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, и да откаже такъв достъп на други сайтове.

CARSO.BG  може да използва модули cookie и за други цели, включително за:

Достъп до информация, когато влизате, за да предоставите персонализирано съдържание, за да съхраните последната визуализирана страница на един продукт или услуга CARSO.BG 

Оферти и подходящо съдържание спрямо Вашите интереси

Вътрешен анализ, предоставен от клиента

Извършване на научни изследвания с цел подобряване на съдържанието, на продуктите и услугите CARSO.BG.

Подкрепа на мерките за сигурност, като например изискването на повторно влизане за един продукт или услуга CARSO.BG, след изтичането на определен период от време

Помагане за идентифициране на някои потенциални измамни дейности

Ако желаете да не получавате реклами от CARSO.BG, или да не сте вече абонат при получаването на оферти за избрани продукти от CARSO.BG , моля посетете страницата за отказване на абонамента.

CARSO.BG  Ви дава възможност за постоянно отписване. За използване на опцията на постоянно отписване,  трябва да влезете в CARSO.BG, преди да се отпишете.

Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie или да Ви информираме тогава когато е поставен модул cookie. Браузърите се различават помежду си, и поради това Ви молим да се обърнете към менюто „Помощ“ на вашия браузър, за да научите начина за промяната на cookie.

Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на CARSO.BG, които изискват влизане и да нямате възможност да се възползвате от офертите на CARSO.BG.

CARSO.BG събира лични данни от други източници, например, без ограничения, посетените страници на някои трети страни, които управляват операции в co-branding, чрез реклами или по друг начин; данни, период на търсене и събраните резултати вследствие на търсене в уеб търсачки, включително платеното съдържание (например спонсорирани Линкове Overture).

Достъпни на САЙТА данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на Последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa CARSO.BG.

Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ  декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на CARSO.BG (АТ ТРЕЙД ЕООД.) и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от CARSO.BG и от партньори по договор на CARSO.BG  за:

    Маркетинг дейности чрез получаването на информационни или търговски съобщения ( оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на CARSO.BG , и на трети лица, с които CARSO.BG има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ,

    Участие в конурси, промоции;

    Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);

    Необходими вътрешни статистики за подобряване на предоставените качества на услуги и изображението на САЙТА и за създаване на нови характеристики, елементи, промоции, функциониране и нови услуги;

    За да осигури достъпа до ограничени раздели на САЙТА

    Пазарни изследвания;

    Следене на продажбени данни.

CARSO.BG може да разкрие тази информация на неговите дистрибутори и агенти, при условията на споразумения за поверителност, извършване на определени дейности от страна на CARSO.BG , но без ограничения – за обработване и изпълнение  на поръчки, доставяне на поръчки, анализ на данни и информация, предоставяне на помощ за маркетинг, съобщаване на предложения по електронна поща или SMS, проучвания и анализи на продажбите, плащания с кредитни карти. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

CARSO.BG  ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това  включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Рабира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

На основата на една изпратена поръчка на e-mail адрес iskamgps@gmail.com , ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ могат да имат, безплатно, следните права:

-       Веднъж на година, потвърждаването, че личните данни  се обработват или не

-       да се намесват при предоставянето на данни;

-       да се противопоставят на обработката на данни заради законни и основателна причини, свързани с конкретната ситуация.

Права за интелектуална собственост

Съдържанието на този САЙТ, формата, текста, графиката, лого, буроните, иконките, изображенията,  аудио файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на CARSO.BG , неговите представители или неговите доставчици на съдържание и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.

Всички материали, включени в този САЙТ (съдържание), са собственост на CARSO.BG.

Без прилагането на горепосоченото, CARSO.BG може да осигури възможността за изтегляне на тапети, скрийнсейвъри и други помощни програми от сайта.

Достъпът /използването на този САЙТ не дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА права за препродажба или търговско използване на този САЙТ или съдържанието му.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ нямат право да събират или използват списъци, описания и цените на продуктите, търгувани от CARSO.BG, да направят копие на този САЙТ или съдържанието му.

Всяко изтегляне или копиране на информация за акаунт в полза на друг търговец, както и използването на автоматични устройства или друг начин на придобиване за извличане на данни е строго забранена без изричното писмено съгласие на CARSO.BG.

Достъп /изп